کنار آدم درست
گذر زمان رو حس نمیکنی
و پیش آدم نادرست
هر دقیقه یک ساعت میگذره
اما در حقیقت
این عمر توئه که داره میگذره
پس با کسی سپریش کن
که ده ساعت با هم بودن به اندازه یک پلک زدن باشه...
2021/07/04 - 23:02