چنان دلبسته ام کردی
که با چشم خود دیدم

خودم میرفتم اما
سایه ام با من نمی آمد


2021/07/05 - 19:44 در بوشهری ها
دیدگاه
Reza14

منم رو سایه ات راه میرفتم ابجی نبینی اخ زلیل نشی یانگ سون جون {-18-}

1400/04/14 - 19:53 ·
ber99keh

{-7-}{-7-}{-7-}

1400/04/14 - 19:54 ·
Reza14

بخند پاهام تاول زد {-54-}

1400/04/14 - 19:58 ·
ber99keh

خب برو کنار از رو سایه م {-7-}

1400/04/14 - 20:00 ·
Reza14

گمت میکنم یهو میرم روسیه تو میری چین {-18-}

1400/04/14 - 20:01 ·
ber99keh

نه نگران نباش چشمم روته {-7-}

1400/04/14 - 20:04 ·
Reza14

پلک بزنی رفتم گفته باشم {-18-}

1400/04/14 - 20:05 ·
ber99keh

منو هنوز نشناختی {-7-}

1400/04/14 - 20:06 ·
Reza14

یا خدا ما رو باش با کی اومدیم سیزده بدر {-7-}{-18-} حق السکوت میدم ابجی

1400/04/14 - 20:12 ·
ber99keh

حق السکوت نمیخام {-7-}

1400/04/14 - 20:15 ·
Reza14

پ چی میخوای {-a75-}

1400/04/14 - 20:16 ·
ber99keh

تو جم نخور جایی نرو {-7-}

1400/04/14 - 20:22 ·
Reza14

سندروم پای بیقرارمو چه کنم ابجی خودش میره {-7-}{-18-}

1400/04/14 - 20:25 ·
ber99keh

{-18-}{-18-}{-18-}

1400/04/14 - 20:34 ·