.

2021/07/06 - 00:18 در اریا
پیوست عکس:
۲۰۲۱۰۵۲۱_۲۳۰۶۵۳.jpg
۲۰۲۱۰۵۲۱_۲۳۰۶۵۳.jpg · 720x446px, 194KB
دیدگاه
mehdi1360

بقول شاعر که میگه
شب عاشقان بی دل چه شب دراز باشد
سر حسن کچل چقدر تاس باشد
به به روحت شاد ای شاعر حسن کچلی

1400/04/15 - 15:40 ·