آیا سواد رابطه داریم؟
سواد رابطه یعنی:
۱. مسئولیت پذیری در رابطه
۲. بیان حرف‌ها بدون توهین و تحقیر
۳. دادن آزادی‌های فردی و مجاز به همدیگر
۴. دنبال تغییر دادن طرف مقابل نیستی بلکه او را همانطور که هست می‌پذیری
۵. استفاده نکردن از نقاط ضعف طرف مقابل برای رسیدن به مقاصد خود

2021/07/09 - 10:43