بوسه ها
آواره ترین مخلوقات پروردگارند...
بر باد
بر در
بر خود
بر حسرت
و گاهی بر لب!
2021/07/09 - 11:27
پیوست عکس:
photo_2021-07-09_11-16-33.jpg
photo_2021-07-09_11-16-33.jpg · 827x537px, 59KB