در حلقه‌ی ما زمزمه‌ی سور نباشد
ما غمزدگان را دل مسرور نباشد

ویرانه‌ی دل، چون سر تعمیر ندارد
بگذار که این میکده معمور نباشد...
2021/07/09 - 11:33
پیوست عکس:
photo_2021-07-09_11-20-36.jpg
photo_2021-07-09_11-20-36.jpg · 708x889px, 123KB