غیرت است
وقتۍ ممڪن نیست
چــه آســـان مۍخوانند
زلیخـــــــــا را !!!
2021/07/10 - 01:31 در A-D-M