زندگی به من آموخت که
حتی ثروت ، اصالت نمیشود ..
من آموختم که اصیل ها نمیروند ..
از عطر نشسته بر روی پیراهنت گرفته ،
تا آدمی که به عشق کنارت نشسته ..
اصیل ها می آیند که بمانند ،
رسالتشان رضایت توست ،
به گفته هایشان نزدیک ترند ،
بوی مهربانی میدهند و
بوی نابِ وفاداری ..
اصیل ها فرق میکنند ،
این تقلبی ها هستند که رفتنی اند
از همان لحظه ی آمدن ،
2021/07/12 - 11:32
دیدگاه
Laila_61

این تقلبی ها هستند که رفتنی اند
از همان لحظه ی آمدن ،
از همان لحظه ی دل دادن ..
تقلبی ها میروند ،
از عطر نشسته بر روی پیراهنت گرفته ،
تا آدمی که به ادّعای عشق کنارت نشسته ..

1400/04/21 - 11:34 ·
dr_davod300

لایکککک{-35-}

1400/04/21 - 12:31 ·
Laila_61

ممنونممم داود {-a107-}

1400/04/21 - 13:58 ·
dr_davod300

{-35-}متشکرم{-35-}

1400/04/21 - 16:47 ·
Laila_61

خواهش می کنم آقا دکتر

1400/04/21 - 20:26 ·
dr_davod300

تمنا

1400/04/21 - 20:28 ·
Laila_61

بزرگواری...

1400/04/21 - 20:30 ·
dr_davod300

خاهش میکنم

1400/04/21 - 23:04 ·