به بیاور
ڪه
بۍ دلیل
به ڪار نمۍگرفت
اما
ڪمان ڪشۍ مۍڪنۍ
به سمت و
ڪه هیچ ۍ
نمۍڪند !
2021/07/13 - 00:18 در A-D-M
دیدگاه
yasi

قشنگه ولی کاش مینوشتین از کیه؟

1400/04/22 - 00:23 ·
57davood

مرسی از باد آوریتون ، ، ، {-35-}

1400/04/22 - 00:25 ·
yasi

خواهش...{-35-}

1400/04/22 - 00:26 ·