قصد دارم خانه اے دیگر بسازم حاضرے ...؟
رو به روے آسمان یک در بسازم حاضرے ...؟

دوست دارم با تو در رویاے طولانے شب
روے تخت ڪهڪشان بستر بسازم حاضرے ...؟

حاضرم تا بگذرم از دین و دنیا ...حاضرم...
از مسلمانے خود ڪافر بسازم ...حاضرے ..؟

بعد از این در قاب چشمانم فقط تصویر توست
دور تو باید خودم لشڪر بسازم ...حاضرے ...؟

لحظه ے دیدار تو چشمم به دنیا باز شد!
2021/07/13 - 22:22
دیدگاه
sarzaminman101

قصد دارم خانه اے دیگر بسازم حاضرے ...؟
رو به روے آسمان یک در بسازم حاضرے ...؟

دوست دارم با تو در رویاے طولانے شب
روے تخت ڪهڪشان بستر بسازم حاضرے ...؟

حاضرم تا بگذرم از دین و دنیا ...حاضرم...
از مسلمانے خود ڪافر بسازم ...حاضرے ..؟

بعد از این در قاب چشمانم فقط تصویر توست
دور تو باید خودم لشڪر بسازم ...حاضرے ...؟

لحظه ے دیدار تو چشمم به دنیا باز شد!
تا ڪنارت قصه اے بهتر بسازم، حاضرے ...؟

خنده ات شوق مرا چندین برابر مے ڪند
قصد دارم با تو بال و پر بسازم حاضرے ...؟

1400/04/22 - 22:23 ·