خوب میدانم هیچ کَس مهرش به
مهر تو نخواهد رسید،
و این غمگین ترین
و زجر آورترین دانستی‌هاست...
2021/07/15 - 16:16