برای بدست آوردن عشق مبارزه کنید،
اما هیچ وقت آن را گدایی نکنید..!!

2021/07/16 - 15:23