همــــه ماهــــر شــــده انــــد یــــک نفــــر هــــزاران نفــــر را ,بــــا هــــم دوســــت دارد ...!امــــا مــــن !

2021/07/20 - 11:13
دیدگاه
yashar-80

ما باید حالا حالاها شاگردی کنیم...
انشاالله روز ما هم میرسد.

1400/04/30 - 09:19 ·
banoo97

ان شاالله

1400/04/30 - 11:38 ·
yashar-80

من یکی سرشون تلافی میکنم گفته باشم

1400/04/30 - 13:28 ·