برای کشتنِ یک زن
نیازی نیست فریاد بزنی , ترکش کنی , رویاهایش را بدزدی
یا به او خیانت کنی...!!
برای کشتن یک زن کافی ست
وقتی برای تو پیرهن گل گلی اش را می پوشد
فراموش کنی بگویی :
2021/07/22 - 09:10
پیوست عکس:
1053500x749_1481884212915441.jpg
1053500x749_1481884212915441.jpg · 500x749px, 34KB
دیدگاه
z923931302

.

1400/04/31 - 09:11 ·