نمی دونم چه اصراریه برا تبلیغ پودر ماشین لباس شویی هم باید یارو قدش 190 به بالا و چشا عسلی و مانکن باشه....


یعنی یه تپل قد کوتاه ابرو پیوندی کچل حق نداره از عدم پاک شدن لکه های لباسش شاکی بشه؟؟

2021/07/22 - 09:38 در بوشهری ها
دیدگاه
sun

قد کوتاه اونقدر غم داره ک فکر لباس نیس خخ

1400/04/31 - 10:10 ·
ber99keh

{-18-}

1400/04/31 - 10:35 ·