آغوشی باش...
و مرا به اندازه‌ی تمام اشتباهاتم بغل کن
بدون آنکه حرفی میانمان رد و بدل شود!
فقط نگاه باشد و نفس...
زندگی آنقدرها دوام نمی‌آورد
همین حالا هم دیر است...

2021/07/23 - 10:05