دفترم بـاز به نـاز تـو فقط بــاز کنم
سازم از گفتن چشمان تـو دمساز کنم

سوز دل برسر دل ماند و نگویم به کسی
راز دل را بـه لب سرخ تو ابراز کنم
2019/07/23 - 08:48