2021/07/24 - 22:34 در A-D-M
دیدگاه
mohammad123

روی ما هم میتونی حساب کنی. پس دوست برای چیه؟؟؟

1400/05/2 - 22:36 ·
ana36

نمیشه این جا رو دوستی ها حساب کرد چون همیشه نیستن ...

1400/05/2 - 22:45 ·
mohammad123

شما حساب کن. ما در خدمتیم. من که بیشتر وقتها اینجام. اینجا هم نبودم جایی دیگه...

1400/05/2 - 23:00 ·
ana36

یه چیزی بگم ناراحت نمیشی ؟

1400/05/2 - 23:03 ·
mohammad123

نه بگو..

1400/05/2 - 23:03 ·
ana36

این عکست چیه گذاشتی ؟ ادم میترسه ...{-52-}

1400/05/2 - 23:09 ·
mohammad123

خب این عکس حالت روحی منو نشون میده. از عکسم نترس..
پشت این عکس غمگین، یه قلب مهربون و اروم هست...

1400/05/2 - 23:12 ·
ana36

من فقط میترسم همین ...

1400/05/2 - 23:15 ·
mohammad123

مگه ترسناکه..
عکس به این ارومی. مظلومی... فقط غمگین و دل شکستس همین..
هنوزم کسی نتونسته این چهره غمگین و شادش کنه...

1400/05/2 - 23:17 ·
ana36

هرجور دوست داری دوست خوبم ...

1400/05/2 - 23:22 ·
mohammad123

ممنون از شما دوست خوبم....

1400/05/2 - 23:23 ·