.

2021/07/25 - 11:14 در A-D-M
پیوست عکس:
۲۰۲۱۰۷۲۵_۱۱۰۱۴۸.jpg
۲۰۲۱۰۷۲۵_۱۱۰۱۴۸.jpg · 720x868px, 143KB
دیدگاه
Alirezaaa32

کاش ازم. نکویی بمونه

1400/05/3 - 12:09 ·
REXZA

عطر جان پرور عشق؛ گر به صحراي نهادت نوزيده است هنوز
دانه ها را بايد از نو كاشت
آب و خورشيد و نسيمش را از مايه جان خرج مي بايد كرد
رنج مي بايد برد… دوست مي بايد داشت
زندگي صحنه يكتاي هنرمندي ماست
هر كسي نغمه خود خواند و از صحنه رود
صحنه پيوسته بجاست
خرم آن نغمه كه مردم بسپارند به ياد

1400/05/5 - 01:08 ·
27Nm

زیبا بود

1400/05/5 - 01:26 ·

باز نشر توسط