آدمها در اصل توان و تحمل
خوشبختی را ندارند!
طالبش هستند بی تردید،
اما همین که به آن برسند
حرص میزنند و خواب چیزهای دیگری میبینند...
✍️مارگارت دوراس????داشته ها را قدر بدانیم
2021/07/26 - 19:23