من رمزخوشبختیِ واقعی راچشیده‌ام
بایدحال رادریابی
نه اینکه همیشه افسوس گذشته را بخوری
و فکر آینده باشی.
بایدقدر لحظاتی راکه دراختیار داری بدانی

اینم پست آخری امروز خدا نگهدار...
2021/07/26 - 19:26