مرحوم خیلی دلش می خواست اول بشه و جشن بگیره اول شدنش ولی خدا رحمتش کنه عمرش به دنیا نبود.

لینک
2021/07/27 - 06:58
دیدگاه
_hedieh_

عهههههههه

1400/05/5 - 07:01 ·
eryt

{-33-}{-18-}

1400/05/5 - 07:15 ·