هر کس بد ما به خلق گوید
ما چهره دل نمی خراشیم
ما خوبی او به خلق گوییم
تا هردو دروغ گفته باشیم

تو همان میشوی
که فکر می کنی،
همان را جذب می کنی
که حس می کنی،
و همان را خلق می کنی
که تجسم می کنی.
دقیقا همونی رو جذب میکنی که در ذهنت پرورش میدی
اگاه باش دوست خوبم مراقب افکارت باش
2021/07/28 - 07:16