2 ﺭﻭﺯ ﭘﯿﺶ ﺭﻓﺘﻢ ﮐﻠﻪ ﭘﺎﭼﻪ ﺍﯼ، چند ﺗﺎ ﻣﻐﺰ ﺧﻮﺭﺩﻡ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮ ﺣﺎﻝ ﺷﺪﻡ، ﺍﻧﻘﺪﺭ ﺍﻧﺮﮊﯾﻢ ﺯﯾﺎﺩ ﺷﺪ ﺭﻓﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺯﻥ ﺑﮕﯿﺮﻡ

ﻃﻔﻠﯽ ﺍﻧﻘﺪﺭ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺷﺪ ﺷﺒﺶ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺗﻮ ﺩﺭ ﻭ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﻭﺍﺳﻪ من میگشت

ﺧﻼﺻﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺻﺒﺢ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺮﻡ 2 ﺗﺎ ﻣﻐﺰ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﺨﻮﺭﻡ، ﺭﺳﯿﺪﻡ ﺩﻡ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺩﯾﺪﻡ ﭘﻠﻤﭗ ﺷﺪﻩ؛ ﯾﻪ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺯﺩﻥ " ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﺮﻭﺵ ﮐﻠﻪ ﭘﺎﭼﻪ ﺧﺮ ﺗﺎ ﺍﻃﻼﻉ ﺛﺎﻧﻮﯼ ﭘﻠﻤﭗ ﺍﺳﺖ"

ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﻣﻐﺰ ﺧﺮ ﺧﻮﺭﺩﻩ بودم تو این شرايط میخواستم زن بگیرم!
2021/07/28 - 17:09
دیدگاه
ber99keh

{-1-}

1400/05/6 - 17:23 ·
off

{-33-}مغز خر خوردم دیگه یه ایطو چیایی آدم بخوره دلش هوس یه اطو چیایی می کنه!!!{-18-}

1400/05/6 - 17:24 ·
ber99keh

همون مغز خر خوردی خواستی کار خوب کنی {-7-}چون خر حیوون باهوشیه

1400/05/6 - 17:32 ·
off

{-33-}اره یه استاد داشتیم می گفت که خر ینی بزرگ
مثلا می گویند خر خوان
خر شانس و بقیه
شما هم خر هستید
منم گفتم نفرماید شکست نفسی استاد خودتون خرترید
نمی دونم چرا گفت گمشو برو بیرون .{-33-}

1400/05/6 - 17:34 ·
ber99keh

{-18-}{-18-}{-18-}امان از دست تو

1400/05/6 - 17:39 ·
off

{-33-}لامصب هعی به ما می گفت خر به خودش گفتم خر بدش اومد.خخخ{-33-}

1400/05/6 - 17:44 ·