لذت زیبایی ایوان شماست

خیره بر تو شدم و
پلک زدن یادم رفت
2021/07/29 - 13:05