تو همان توبه ای که هزار بار بستم
و هزار بار دیگر شکستم
اما باز هم عاشقانه می خواهمت
جهنم را شش دانگ میخرم
2021/07/29 - 14:23
دیدگاه
mohammad123

تو همان توبه ای که هزار بار بستم
و هزار بار دیگر شکستم
اما باز هم عاشقانه می خواهمت
جهنم را شش دانگ میخرم
اگر آغوشت گناه باشد..

1400/05/7 - 14:24 ·

باز نشر توسط