رفتم دکتر تغذیه بهم یه رژیم داده در حد رژیم غذایی در سومالی ..
.
.


.
.
.
صبح یه خرما لیس میزنی !!
شب به همون خرما خیره میشی ...!!
2021/07/31 - 09:55