قبلاً خانمها می گفتند دکتر محرم آدمه...

بعد گفتن روحانی مسجد محرمه

بعدش کم کم عکاس و فیلمبردار و عاقد

و پسرخاله و برادر شوهر و شوهر خواهر و همکار و رئیس هم محرم شدن....

الان که فقط موقع نماز چادر سر میکنن، ظاهراً فقط خدا نامحرمه!

یه صلوات عنایت بفرمایین
2021/07/31 - 10:05