+بزنم ساختار لوئیست نامتقارن بشه نارسانا؟!
-ببند چاه پتانسلیت رو، غلظت این کارو نداری!
+می برمت توی برج تقطیر، تجزیه شی اتم خنثی!
-فشار جزئی منم نمی تونی حساب کنی بی لایه!

《درگیری‌لفظی‌استادان‌شیمی》

2021/07/31 - 13:20 در بوشهری ها