یه بارم رفتم دادگاه شڪایت ڪردم، گفتم این آقا با ماشینش زده به ماشین من، قاضی گفت

مدرڪم داری؟! گفتم لیسانس دارم،

یارو رو ول ڪردن ولی منو خیلی زدن بیشورا
2021/08/01 - 18:04