2021/08/02 - 17:09
دیدگاه
sarzaminman101

در دل دردیست از تو پنهان که مپرس
تنگ آمده چندان دلم از جان که مپرس
با این همه حال و در چنین تنگدلی
جا کرده محبت تو چندان که مپرس …

1400/05/11 - 17:10 ·