هیچوقت ته حرفهاش نمیگفت خداحافظ
میگفت مراقبتم...
یه بار گفتم: تو خداحافظی کردن بلد نیستی؟
گفت:میترسم بسپرمت به خدا،خدا ازم بگیرَدِت...
تا خودم هستم چرا خداحافظ!؟
خودم حافظ...
خودم مراقبتم

2019/07/23 - 08:56