خواستم بحث زن گرفتنو باز کنم :
به مامانم میگم بزرگترین آرزوت برای من چیه؟
میگه اون گوشیت بسوزه !
قبلانا میگفتن عروسیت
2021/08/04 - 12:59