انگشت های دستت
پنج قاره است
که به جهان کف دستت میرسد
و وقتی دست هایت را میگیرم
جهان را
توی مشتم دارم2019/07/23 - 09:07