باور ڪـــــن
ایـــــن عـــــشـــــق هـــــاے
نصفـــــہ نیــــــــــمہ
آنقــــــــــدر نمـــــۍارزد
ڪـــــہ با تـــقـــــلا زدن هـــاے
الــــــــــڪـــــے غـــــرورٺ را
ڪـــیــــــش ومــــــاٺ ڪـــــنـــــی

2019/07/23 - 09:09