نمی دانم!
تواز"نفس" گفتی
یا"نفس" ازتو؟
ڪه تاپایِ "عشق ات"
"نفس"" نفس"
تمام "داغ های" جهان را
به دنبالم ڪشاندم

2019/07/23 - 09:10