حرفتان را با طعنه و کنایه بیان نکنید!
زخم زبان، "عمق قلب" فرد را نشانه میگیرد.

2019/07/23 - 09:11