یه تئوری قدیمی میگه
2021/08/09 - 12:51
دیدگاه
mehrrsa

یه تئوری قدیمی میگه
دلیلی که شما
نمیتونین کسی
رو از ذهنتون بیرون کنید
اینه که شما هم هنوز تو ذهنش هستید ..

1400/05/18 - 12:51 ·
hva

دقيقاا

1400/05/18 - 14:22 ·
mehrrsa

{-35-}{-29-}

1400/05/18 - 14:59 ·