نمیدونم چرا یهو دلم گرفت...
insta_downloader-1628447195545.mp4 · 957KB
2021/08/09 - 20:11
دیدگاه
yasi

نبینم دلت گرفته باشه عزیزدلم{-23-}{-49-}

1400/05/18 - 20:16 ·
Reza14

دم غروبه برا همین

1400/05/18 - 20:16 ·
raha-a

قربونتشم یاسی {-23-}جون بغل

1400/05/18 - 20:22 ·
raha-a

نمیدونم شاید رضا

1400/05/18 - 20:22 ·
yasi

{-a134-} {-23-}

1400/05/18 - 20:22 ·
Reza14

اره بیا برو بقل یاسی دلت وا شه من برم وضو بگیرم عرقمو بخورم دو سه پیک قربت الا الله {-18-}

1400/05/18 - 20:26 ·
raha-a

{-a165-}{-a168-}

1400/05/18 - 20:27 ·
yasi

رضا اره برو کنار اشتباهی رخ نده یه وقت{-7-}

1400/05/18 - 20:29 ·
raha-a

رضا چ دل پری داری خخخخخخ

1400/05/18 - 20:31 ·
Reza14

من هواپیمای اکراینی نیستم ها جان مادرت رحم کن دقت کن تو شلیکت {-33-}

1400/05/18 - 20:31 ·
yasi

ما دقت لازم داریم دیگه خطای رادار هس {-18-}

1400/05/18 - 20:33 ·
yasi

سمت رها {-41-} ولی گفتم بهت بگم احتیاط کنی{-18-}

1400/05/18 - 20:38 ·
Reza14

چش چش {-35-}

1400/05/18 - 20:40 ·
yasi

{-35-}

1400/05/18 - 20:41 ·