2021/08/10 - 20:32
دیدگاه
mehrrsa

هر جا ڪـہ فهمیدے
دلت دارہ میشڪنــ
بند ڪفشتو ببندو برو
نزار غرورت‍‍م بشڪنــ . . .

1400/05/19 - 20:33 ·