2021/08/13 - 12:25
دیدگاه
sarzaminman101

خدایا ... کدام پل در کجای جهان شکسته است ؟! که هیچ کس به مقصدش نمیرسد ؟ : فقیر به دنبال پول و شادی ثروتمند ثروتمند در حسرت آرامش زندگی فقیر کودک به دنبال آزادی بزرگتر بزرگتر در حسرت سادگی کودک پیر در حسرت جوانی جوان در پی تجربه ی سالمند ... او در حسرت زندگی من ، من در حسرت زندگی او ... کدام پل شکسته است که هیچکس به خانه اش نمیرسد؟!...

1400/05/22 - 12:25 ·