چه اندوهی بیشتر از اینکه عاشق کسی باشی و بدانی
هیچ وقت به او نمیرسی
2021/08/18 - 16:27