امشب شهادت نامه عشاق امضا می شود

فردا ز خون عاشقان این دشت دریا می شود

امشب کنار یکدگر بنشسته آل مصطفی

2021/08/18 - 20:01
دیدگاه
sarzaminman101

امشب شهادت نامه عشاق امضا می شود

فردا ز خون عاشقان این دشت دریا می شود

امشب کنار یکدگر بنشسته آل مصطفی

فردا پریشان جمعشان چون قلب زهرا می شود

امشب بود برپا اگر این خیمه خون خدا

فردا به دست دشمنان برکنده از جا می شود

امشب صدای خواندن قرآن به گوش آید ولی

فردا صدای الامان زین دشت برپا می شود

1400/05/27 - 20:01 ·