هیچکس برای کمک نخواهد آمد. ....
خودت را کشف کن....
بال هایت برای رشد نیاز به باور تو دارد...
باور کن خودت را که همه چیز هستی..
آنگاه پرواز خواهی کرد به ژرفای آرامش..

2019/07/24 - 09:00 در مثبت اندیشی
پیوست عکس:
photo_2019-07-21_18-27-12 (2).jpg
photo_2019-07-21_18-27-12 (2).jpg · 1280x803px, 51KB

باز نشر توسط