در اتوبان
هروله اۍ ڪرد و گذشت
زاهدۍ چپ شد و
پنجره گرفت !
2021/08/21 - 01:06 در A-D-M