شاخه اۍ چید ،،،
در گذاشت
بعد ،،، روۍ نوشت
ما براۍ ڪردن آمدیم !
2021/08/21 - 01:14 در A-D-M