بوسعید, ڪیست ڪه از رسید؟
بر پنجره مۍڪوبد ;
چشم را ڪنیم
پشت در است !
2021/08/21 - 01:21 در A-D-M