لبخند تو خلاصه ی خوبی هاست
لختی بخند خنده ی گل زیباست
2021/08/21 - 16:40 در عشق اول