......

زن نیمه عریان رو بروی آینه

مردِ روستایی تازه به شهر آمده
قبل از آن که دست به کـــار شود
نگاهی به غم های پنهان زیر بزک های زن کرد
چیزی زیر لب خواند
و هر چه در جیبش بود روی تخت ریخت و رفت
حتی آن دعای رزق و روزی
که سال ها گوشه جیبش جا خوش کرده بود
زن نگاهی به دعا کرد
باید راه دیگری برای رسیدن به روزی پیدا می کرد...

2021/08/21 - 23:05
پیوست عکس:
1537063-دختر-پوستر-دیواری-سیاه-و-سفید-از-پشت.jpg
1537063-دختر-پوستر-دیواری-سیاه-و-سفید-از-پشت.jpg · 543x600px, 43KB