...

اصیل که باشی، جِنس متعهد بودن را خوب میدانی. عالم و ‌آدم هم بیایند فقط دلت می‌خواهد برای یک نَفر باشی…
2021/08/23 - 09:41
پیوست عکس:
236x268_1539953638812444.jpg
236x268_1539953638812444.jpg · 236x268px, 12KB